Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 10 2011

11-11-11 Opening van de Poort van de Grote Instroom van Goddelijke Genade en Eenheidsbewustzijn.

Het is nauwelijks te bevatten dat we vandaag aan de vooravond staan van de opening van de grote Poort van Eenheidsbewustzijn en een instroom aan Goddelijke Genade, die alle karmische Last zal wewassen en Die ons, zo we dit willen natuurlijk, zal bevrijden vanuit de grote val uit Genade die we ooit hebben gemaakt, want de door God aan ons geschonken vrije wil zal altijd gerespecteerd worden.
Er zal vanaf 11-11-11 een opening worden gemaakt in "de Ring en Niet Verder" van dit imitatie universum in quarantaine waarin we nu leven.

We zijn zo ver gegaan in het najagen van de tomeloze kleine wil van ons ego en daarin zo ver van de Goddelijke bron en Zijn/Haar Wil afgedwaald, dat we onze oorspronkelijke, stralende, goddelijke, scheppende vermogens zijn verloren, door deze te gaan vervuilen en misbruiken in onze jacht naar macht en materie.
Niets anders dan ellende heeft ons dat gebracht, zowel individueel als collectief.

We hebben de prachtige Aarde, die ons is geschonken om de dualiteit te kunnen ervaren en die ooit de naam "Parel van het Universum" droeg, volkomen leeg geplunderd en geroofd.
We hebben haar bodem met bloed doordrenkt middels vele oorlogen, en daarin vele zieke en vervuilde lichamen begraven.
Daarnaast hebben we haar bodem, wateren en luchten zo vervuild en zo sterk vergiftigd, dat leven op deze planeet in werkelijkheid nauwelijks meer mogelijk is en dat terwijl de wereldbevolking met de dag toeneemt.

Ons klimaat is ontregelt door Haarp en iedere zonnestraal waarnaar we smachten omdat de Zon hier onze bron van leven is, wordt ons ontnomen door de vele chemtrails die worden uitgestort tussen ons en de Zon, zodat we haar levengevende stralingskrachten nog slechts omfloerst kunnen waarnemen en ontvangen door de uitstorting van vele lagen gif tussen haar en ons.

Ons voedsel is verarmd en vergiftigd en bevat nog nauwelijks de vitale stoffen die ons lichaam in staat stelt op gezonde wijze te functioneren.
Onze wateren, waaruit we zelf voor zo’n ruime 80% bestaan zijn vervuild en de lucht die we inademen om de nodige goddelijke prana en daarmee de zo broodnodige goddelijke levenskracht te ontvangen bevat zoveel kooldioxide, dat van hieruit kracht inademen amper mogelijk is.

De neergang en de vernietigingsdrang binnen dit universum werd op een gegeven moment zo sterk, dat dit universum een gevaar ging vormen voor de overige goddelijke scheppingswerelden en daarom in quarantaine moest worden geplaatst.
Er werd "de Ring en Niet Verder" omheen geplaatst opdat de omgevende werelden niet in gevaar konden komen en er niet door besmet zouden kunnen raken.

En zo werd ons oorspronkelijke warme Goddelijke Licht langzaam gedoofd en meer en meer vervangen door het koude luciferische licht, dat slechts één ambitie kent: macht en materie, en dat haar geheime zetel heeft in het bewustzijnscentrum in het hoofd.

Het enige goddelijke dat ons nu nog resteert, is die kleine maar krachtige Godsvonk in de rechterkamer van ons hart.
Het is de toegangspoort naar al onze innerlijke poorten van goddelijk Bewust-Zijn.
Voor degene die oren heeft om te horen: Er staat dan ook niet voor niets geschreven "klopt en u zal worden opengedaan". 
Richt je dus op de klop van je hart, verbind je hiermee en je verbindt je met God.

 

Het kan niet anders meer dan dat deze wereld gedoemd is te sterven, want nog steeds wordt er volop geplunderd en nog steeds worden nieuwe uitvindingen en mogelijkheden om minder schade toe te brengen aan deze planeet van ons vandaan gehouden.
Denk alleen maar eens aan de nieuwe vormen van gas- en oliewinning die onze leiders nu voorstaan en het kweken van groente onder led/verlichting, waardoor wij middels ons voedsel ook nog eens verstoken zullen raken van de goddelijke vitaliteit die de Zonnestralen aan ons voedsel toevoegt, en wat door geen led/lamp vervangen kan worden.
Door wie wordt dit allemaal veroorzaakt?
Door degenen die op gewetenloze wijze flink geld verdienen en hun zakken vullen aan onze ondergang en die van deze planeet.
Maar ook door onszelf omdat we dit maar blijven toestaan en er daardoor aan meewerken .

En helaas zijn er, nu 11-11-11 eindelijk daar is, nog steeds veel teveel mensen slapende en onbewust van hetgeen er allemaal gaande is en worden deze onbewusten nog steeds gebruikt als geestelijk dode slaven, om het pad naar de ondergang (dus ook van zichzelf) in stand te houden voor het gerief van een kleine groep machtige rijken en hun weliswaar minder rijke, maar toch nog steeds rijk genoeg, grotere groep volgelingen. 

Het is inmiddels zover gekomen in de wereld dat het niet meer aan de mens gegeven is om het tij van de naderende ondergang nog te kunnen keren zonder Goddelijke Hulp daarbij.

 

Door de eeuwen heen zijn er vanuit de Goddelijke Werelden afgezanten gestuurd naar dit universum in quarantaine om ons de weg te wijzen en ons aan te geven hoe we onszelf zouden kunnen bevrijden.
Helaas zijn we iedere keer zo dom geweest om deze prachtige wezens te kerkeren, te onthoofden, te kruisigen of anderszins van het leven te beroven.
We zijn nooit in staat geweest ze op hun waarde te schatten en nog steeds is dit het lot van menig, zuiver spiritueel boodschapper.

Het zelfvernietigend aspect in de mens is, zowel individueel als collectief, zo sterk geworden door eonen van afzondering en indoctrinaties, dat ze iedere reddende actie, iedere reddende daad en ieder reddend woord als "de vijand" is gaan beschouwen, en degene die ze brengt of uitvoert zonder pardon meteen ten val brengt.

Wat nog erger is, is dat dit ook gebeurt tussen de spirituele zielen onderling.
Nou is dit niet zo heel vreemd, want er zit een groot verschil tussen een spiritueel afgestemd zijn op de werkelijke Goddelijke Werelden of een spiritueel afgestemd zijn op de imitatie goddelijke werelden van de reflectiesfeer binnen dit imitatie universum.
Zie daar als leek maar eens het verschil tussen te onderscheiden en zie tussen al die bomen van de paranormale wereld nog maar eens het zuivere Lichtbos te vinden.

Geloof het of niet, maar de spirituele wezens die aangesloten zijn op de reflectiesferen van dit imitatie universum vormen het grootste obstakel, de grootste tegenwerkende kracht in het proces van ascensie.
Veelal zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, voeden ze met hun samenkomsten, meditaties en dagelijks werk de luciferische astrale wereld binnen de reflectiewereld van dit universum in quarantaine, waar de overzielen hun domicilie hebben, die de machtigen der Aarde overstralen en beïnvloeden.

Ik benoem zelf, vanuit persoonlijk ervaren onderscheid en lering, die spirituele wereld als "spam/spiritualiteit".
Het is een spiritueel veld waarbinnen illusie en begoochelingen, onderlinge afgunst en nijd en een tomeloze jaloezie in de richting van Ware Spiritualiteit volop hoogtij vieren, vanuit de versterkte ego’s en luciferische hogere zelven.

Door hun spirituele streven zijn deze zo machtig geworden dat ze tot grote manifestaties kunnen komen, wonderen kunnen verrichten en spectaculaire genezingen tot stand kunnen brengen.
Het kost ze dan ook geen enkele moeite om als ware luciferische magneten hele schare volgelingen naar zich toe te trekken, die zonder dat ze zich hiervan ook maar enigszins bewust zijn, een ware voedingsbron vormen voor het voortbestaan van de machtige, astrale overschaduwende krachten in de reflectiesfeer.

Deze krachten doen er alles aan om hun afgezanten in de zichtbare Aardse sfeer met hun magnetische krachten zo spectaculair mogelijk te maken en daarmee veel volgelingen aan te laten trekken, om zo zichzelf van voedsel te kunnen voorzien vanuit de vloeistoffen van de aura’s van de volgelingen.
Dit doen ze nu extra fanatiek omdat ze al geruime tijd volledig verstoken zijn van de Goddelijke Vitaliteitstroom en zich eigenlijk alleen nog maar in leven kunnen houden, dankzij de aurische vloeistof die de volgelingen van hun Aardse afgezant in hun vervoerende en vererende emoties afscheiden.

Helaas vieren ook die krachten op dit moment hoogtij en menig zuiver spiritueel werker zou in volle rijkdom kunnen leven als de tegenwerking en de achterklap van hun begoochelde spirituele  tegenhangers in klinkklare munt zou worden omgezet.

De versterkte en verhoogde kosmische krachtstromen die nu richting Aarde stromen, dragen allemaal de trilling van een bepaalde intentie in zich, om het bewustzijn van de mensheid te bevrijden uit haar ballingschap, en deze in een versneld tempo te verhogen.
Maar onze Vader/Moeder God die ons onze vrije wil geschonken heeft om de dualiteit te kunnen ervaren, zal nooit aan de aan ons geschonken vrije wil tornen en dus is het aan iedere mens zelf, hoe deze aan het werk zal gaan met de intenties die binnen deze krachtstromen liggen besloten.

 

Wel gaat Gods algehele Plan van Evolutie voort, en kunnen wij om hier weer deel van uit te kunnen maken ons hart openstellen voor de ontvangst van de grote Golf aan Goddelijke genade die op ons afkomt.
We zullen dan weer onze kleine vrije wil in handen moeten leggen van de Grote Wil van Vader/Moeder God.
En is dit zo moeilijk als je ziet wat wij hebben aangericht door het gebruik van onze kleine wil?
Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat alsnog vele mensen versneld zullen ontwaken en tot inzicht zullen komen en weer bereid zullen zijn het Goddelijk Pad te betreden.
Mijn ziel en zaligheid geef ik daarvoor.

De afgelopen tijden zijn de op het Goddelijk Plan afgestemde Lichtwerkers bezig geweest de poorten tussen planeet Venus en planeet  Aarde te verankeren, om de Aarde stabiel te houden tijdens de Grote Instroom.
Daarnaast hebben zij de transformerende Violette Vlam via het Kristallijnen Raster in de Aarde van alle continenten ter wereld verankerd en geactiveerd.
Dit hebben zij gedaan ter zuivering van oud karma, van de val in onwetendheid, van ziekten en van de diverse machtstructuren in deze gebieden.
Als ware kosmische transformatoren hebben zij voor de Lichtmeesters en de bijbehorende legioenen engelen alle levensstructuren voor de Nieuwe Wereld in de leylijnen en krachtpunten van de continenten verankerd.
In volkomen onzelfzuchtigheid hebben zij dit werk verricht en zich met hun bewustzijn en aura’s ingezet om planeet Aarde te zuiveren en te reinigen van al het oude en vervolgens het Christusbewustzijn in het Kristallijnen Raster te verankeren en te versterken.

 

En nu is het moment dan daar, dat het aan iedere mens afzonderlijk is wat hiermee te gaan doen.
Gaat deze mee op de stroming van het Nieuwe Licht op weg naar de Nieuwe Wereld van Alomvattende Liefde en Eenheidsbewustzijn? Of blijft deze gebonden aan de begeerten en de machtstructuren van de oude wereld?
Het geschenk van de vrije wil laat de keuze hierin volledig vrij.

Wel moge het duidelijk zijn dat de oude wereld de kracht van de komende energiegolven ongetwijfeld zal gaan gebruiken om tot een nog sterkere hang naar materie te komen, wat dus een versnelde verdichting, een versterkte machtsuitvoering zal gaan opleveren, met als eindresultaat: de totale ondergang.

De wens op te gaan in- en uit te groeien tot een Nieuwe Wereld zal worden gehonoreerd met Goddelijke Bescherming en een alsmaar verdere verhoging en verfijning van de binnenkomende krachtstromen aan energie. 
De Poorten naar de hemelen zullen wijd open staan en iedere ziel met de juiste trillingsafstemming van zijn/haar innerlijke poorten zal vrijelijk door de vele kosmische poorten in en uit kunnen reizen en de Goddelijke Werelden kunnen bezoeken, om deze te kunnen leren kennen, bewerken en in bewustzijn alsmaar verder uit te groeien, tot aan Goddelijk Niveau.

 

  • Dat vraagt om een afstemming op het Christusbewustzijn van het Kristallijnen Raster van de Nieuwe Wereld.
  • Dat vraagt om het loslaten en onthechten van al het oude, alle oude dogma’s, leringen en aannames, en dat is een heel karwei.
  • Dat vraagt om een leven van gerichtheid op- en werkzaamheid vanuit het hart.
  • Dat vraagt om de overgave van de persoonlijke kleine wil van het ego en weer te leven volgens de oorspronkelijke Wil van God.
  • Dat vraagt om een kennen en respecteren van-en leven volgens de goddelijke of kosmische wetten.
  • Dat vraagt om een toepassing van Alomvattende Liefde
  • Dat vraagt om het bewustzijn van- en het naleven van Eenheidbewustzijn.
  • Dat vraagt om innerlijk en uiterlijk respect voor Al het Leven.

Kunnen we dat zo maar even binnen een fractie van een seconde volbrengen?
Ik denk het niet en velen zijn er nog nauwelijks mee bezig, dan wel bezig geweest.
Zou een plotselinge ascensie waar zoveel over gesproken wordt dan zomaar weggelegd zijn voor alles en iedereen?
Nauwelijks aanneembaar.
Zou een plotselinge ascensie dan zijn weggelegd voor de spiritueel en religieus ingestelde groep mensen.
Nauwelijks aanneembaar met zoveel illusie, begoocheling en foutieve aanbidding en
invocatie binnen hun velden.

Neen op 11-11-2011 gaat slechts de Poort tot Ascentie open en die zal wijd open blijven staan tot 21-12-2012, zodat we er volop alle mogelijkheden uit kunnen halen.
Het is een Poort, waardoor met speciale versterkingsimpulsen grote krachtstromen op ons toe zullen gaan stromen die zekere intenties bevatten, die het bewustzijn van de mensheid en de behoefte naar ascensie zullen onderstrepen en versterken.
En vanaf het moment van 11-11-11 zal door middel van kleine golfstromen, de een na de ander van ons mensen die de juiste afstemming heeft weten te bereiken, ascentie weten te bereiken.

 

Ascentie betekent verlichting, dus verhoging of uitbreiding van Bewust-Zijn.
Dit proces van Ascensie zal gedurende de gehele Gouden Eeuw doorgaan en uiteindelijk zal de ziel, bij voldoende verhoging van de trilling van haar bewustzijn, zich op de haar geëigende tijd door de openingen van "de Ring en Niet Verder" weten te gaan en zich zo kunnen bevrijden vanuit dit luciferische, imitatie universum in quarantaine.
Dan zal de Ziel zichzelf terugvinden op het Ware Pad van Licht in de Goddelijke Dimensies.

Ik hoop vanuit heel mijn hart, dat we elkaar zo snel mogelijk allemaal op dat Pad  zullen ontmoeten.

Namaste en alle Licht van Gnosis in deze zo bijzondere en zo krachtige tijd, vol van Godsgeschenken.

anne helena
kosmisch middelaar en transformator tot genezing
Centrum De Centrale Zon
november 2011