Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8 2011, vijfde vervolg

 De fasen van inwijding, deel drie en het imitatie-universum.

Laten we voordat we verder gaan, vooral eerst benadrukken dat inwijding een kwestie is van de ziel en dan ook nog van de hogere ziel en zich in die regionen afspeelt, maar omdat we ons in een periode van goddelijke Genade bevinden en van daaruit het proces van transfiguratie kunnen ondergaan zo we dat willen, ervaren we spiritueel, mentaal, emotioneel, etherisch en ook fysiek diverse sensaties en ervaringen die kunnen worden beschouwd als reflecties van het proces van transfiguratie. Reflecties die een zekere tot een enorme impact kunnen hebben op ons dagelijks bestaan.

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 

Laten we vooral ook goed beseffen dat we hier met elkaar in een enorm imitatie-universum leven, een universum in quarantaine, dat zover is afgeraakt van haar goddelijke oorsprong, dat het een enorme persoonlijke inspanning van ons vraagt om de goddelijke handreiking van Genade die ons nu wordt aangereikt, aan te pakken zonder weer in allerlei valse illusies terug te zinken.
Want oh, oh, oh, wat zijn er enorm veel afleidingen die ons weg willen houden van het pad van ware verlichting.
Zoveel, dat het nauwelijks mogelijk is om door de vele valse bomen binnen dit imitatie-universum nog de ware Bron van Licht te kunnen onderscheiden, laat staan Deze te bereiken.

Om dit te begrijpen moet je weten dat er twee werelden zijn, twee universa, het goddelijk Universum en het niet goddelijk universum, en daarbinnen zitten wij gevangen.
Het goddelijk Universum is absoluut en onvergankelijk en wordt daarom ook wel het onvergankelijke Koninkrijk genoemd, vredig, stil, rustig en onbewegelijk.
Het niet goddelijke universum is het gevallen universum, altijd en eeuwig in verandering, rusteloos, turbulent en één grote desillusie.
Daarom wordt deze veelal de veranderlijke wereld genoemd.
In deze wereld blijft niets bestaan, alles komt tot een einde en alles verkeert in een voortdurende staat van heen en weer bewegen tussen de beide uiteinden van de dualiteit van onvoorstelbare hoeveelheden aan tegenstellingen.
Daarom heet dit ongoddelijke universum ook wel de dualistische wereld.
Zowel het goddelijke Universum als het ongoddelijke, dualistische universum bestaan op hetzelfde moment in één en dezelfde ruimte, maar vibreren in het hier en nu op verschillende frequenties.

Beide universa zijn even goed waarneembaar, mits men beschikt over de juiste vermogens en zintuigen.
De dualistische mens in dit dualistische universum beschikt echter over zintuigen die alleen toereikend zijn om de verschijnselen in de dualiteit waar te nemen, en deze geven geen enkel waar beeld van ook maar iets binnen het goddelijk Koninkrijk.
We missen gewoon de noodzakelijke vermogens om het Koninkrijk der Hemelen waar te nemen, terwijl dit zo dichtbij is, ‘’dichterbij dan onze handen en voeten’’ .
We kunnen er over horen, spreken en geloven dat het bestaat, maar onze grove dualistische zintuigen zijn niet bij machte om ook maar iets waar te nemen van het goddelijk Universum.

Om dit te vatten moeten we beseffen dat de verschillende voertuigen van de mens, waarvan alleen het vaste of fysieke lichaam zichtbaar is, allemaal zijn samengesteld uit dezelfde ongoddelijke stof van dit universum.
Zo ook de aarde met haar verschillende sferen.
Om die reden zijn onze zintuigen beperkt tot het enkel en alleen kunnen waarnemen van de diverse verschijnselen binnen deze wereld en gezien het feit dat we de zon, maan planeten en sterren kunnen zien, is het vanzelfsprekend dat ook deze behoren tot het dualistische, gevallen universum en dat de aarde slechts een klein onderdeeltje is van dit gevallen geheel.

‘’Alleen die opnieuw geboren wordt uit water en Geest, is in staat het Koninkrijk Gods binnen te gaan’’.
In verschillende esoterische geschriften en werken wordt de oorspronkelijke substantie waaruit het koninkrijk Gods is opgebouwd gesymboliseerd als ‘’water’’ of als ‘’het levende water’’.

Omdat we als mensheid echt niet meer in staat zijn zelfstandig uit dit valse universum los te komen, hoe lief we ons ook zouden gedragen, wordt ons in deze tijd ´´de hand van goddelijke Genade´´ toegestoken en ontvangen we golf na golf aan goddelijk Licht om onze trillingsfrequentie te verhogen, opdat onze zintuigen tot een verhoogde staat kunnen terugkeren en we het ware Pad naar goddelijk Universum weer zullen terugvinden en betreden.

Maar om dat te kunnen volbrengen zullen we vooraf moeten beseffen, dat dit gevallen universum uit twee bestanddelen bestaat, het zichtbare deel zoals de fysieke aarde waarop wij leven, en het onzichtbare deel ‘’het hiernamaals’’ ook wel ‘’reflectiesfeer’’ genoemd, die niet meer of minder is dan een onstoffelijke weerspiegeling van onze materiële wereld.

In dit valse universum leven we als mens beurtelings in één van deze twee helften, hetzij aan deze zijde van de sluier, hetzij aan de andere kant ervan.
Gebonden aan het rad van geboorte en wedergeboorte.
Gevangen binnen dit valse universum, dat tot een meerdimensionale, volledige Luciferische kopie is gemaakt van het goddelijke Universum.

Willen we in deze tijd van goddelijke gouden handreiking niet verloren gaan in de vele valse dimensies binnen dit universum, met haar vele valse lichtmeesters en engelen, dan zullen we NU alles los moeten laten.
Alles wat we geleerd en aangenomen hebben, alles waarvan we dachten dat het waarheid was, alles wat van deze Aarde is, hoe mooi en hoe prachtig het ook lijkt. Want door alles waar we ons hier op richten, wordt het valse licht in onze microcosmos versterkt, maar ook de diverse krachten in de astrale wereld en wordt het alleen maar moeilijker om hiervan los te komen.
Want als we door goed gedrag weliswaar de hoogste dimensies van dit imitatie-univerum hebben weten te bereiken, komen we erachter dat we daar niet verder kunnen en nog steeds, ondanks al onze goede gedrag, volop in dit universum van kommer en kwel gevangen zitten.
Tot overmaat van ramp zullen we dan ook nog eens worden geconfronteerd met het feit, dat we onze microcosmos enkel en alleen maar versterkt hebben met vals luciferisch licht.

Hoe is het dan mogelijk de weg zo veilig mogelijk en zonder kans op valse inmenging te gaan?

De eerste impuls zou een volledige overgave aan het Christuslicht of Christusbewustzijn moeten zijn.
Iedere dag opstaan met als eerste gedachte:

‘’ Dat niet mijn wil maar Uw Wil geschiede, zeg mij wat te doen’’

en dat te herhalen bij iedere, belangrijke actie van denken, voelen en doen.

Enkel en alleen afgestemd zijn op de oorspronkelijke Gods Vonk van levend water, waarvan iedereen een afsplitsing in zich draagt in de top van de rechter bovenkamer van zijn/haar hart, waar doorheen je je heilig hartcentrum kunt binnengaan.

Een afstemming zonder enige afleiding van ook maar iets van deze Aarde, in het simpele besef dat deze Aarde een onderdeel is van een universum in Quarantaine, een imitatie-universum, dus dat zo goed als alles op, in en rondom haar onecht is, evenals de vele new-age leringen en de inhoud van vele religies.

Daarom is de enige overeenkomst binnen al deze afscheidingen van zogenaamde godkennis, dat er maar één weg is, ‘’de rechtstreekse weg naar onze Vader/Moeder God’’.
‘’Het middenpad van de Boeddha’’, dwars door de dualiteiten heen zonder zich hierdoor nog langer te laten vangen, bevangen en afleiden.

En die weg is de innerlijke weg, te vinden en te bewandelen door zuivere gerichtheid op de Gods Vonk die ons is meegegeven.
De Gods Vonk, die nog de enige plaats in dit gevallen, dualistische universum is, waar de oorspronkelijke substantie van het Koninkrijk Gods, het levende water bewaard is gebleven en nog te vinden is.

Het is Nu aan ons, om met de hulp van de golven aan goddelijk Licht die NU over ons worden uitgestort, deze Gods Vonk te activeren waardoor het valse luciferische licht in onze microcosmos kan worden vervangen door het Licht van het zuivere Christusbewustzijn.
Gevuld zijnde met het ware Christuslicht zullen onze zintuigen weer tot hun goddelijke vermogens kunnen terugkeren.
Dan zullen we vanuit onze oorspronkelijke goddelijke vermogens weer alles kunnen waarnemen en doorzien.

Dan zal er geen spoortje angst meer in onze levens bestaan.
Angst die is ontstaan tijdens en door onze val vanuit het goddelijk Koninkrijk ‘’de tuin van Eden’’ in de dualiteit.
Angst die bij het alsmaar verder verwijderd raken van onze goddelijke Bron en het meer en meer gevangen raken in de materie, sterker en sterker is geworden.

Daarom worden juist Nu door de ongoddelijke antikrachten, die hun macht in dit imitatie-universum absoluut niet kwijt willen raken en ons dus beslist hierbinnen gevangen willen houden, allerlei situaties over ons afgeroepen zowel economisch, religieus als sociaal maatschappelijk, die angst oproepen en ons gevangen houden in die angst.
Angst die vanuit onze aura een fluïdum doet afscheiden die hun voedt, in stand houdt en ook nog eens extra kracht geeft.

In volgende Lichtvensters zal ik uit de doeken doen, hoe veel van die krachten zijn voortgekomen en nog steeds voortkomen vanuit ons eigen denken, doen en voelen en hoe de krachten in onze eigen microcosmos onze grootste tegenstanders zijn in het bereiken van ascensie.

Willen we dat nog langer? Of willen we dit valse imitatie-universum van altijd maar weer geboren worden en dood gaan en leven na leven in kommer en kwel nu eindelijk eens verlaten en met beide handen de kans aangrijpen het koninkrijk Gods weer te kunnen verwerven, nu het ons vanuit goddelijke Genade aangeboden wordt.

Omdat de tijd dringt en de afleidingen en valse leerprofeten met de dag toenemen en sterker worden, is het meer dan belangrijk het ware verhaal omtrent onze microcosmos binnen de macrocosmos te kennen en het ware verhaal omtrent de gang van zaken inzake reïncarnatie en de diverse krachten die we hebben te overwinnen om onze ware goddelijke vermogen weer te verwerven.
Die kennis staat ver bezijden hetgeen ons is en wordt aangereikt in de leringen van diverse religieuze en new-age bewegingen.
Die kennis is slechts te vinden in de esoterische informaties en de alomvattende pure Gnosis.

Daarom zal ik mijn inspanningen en tijd niet meer richten op vertalingen en plaatsing van allerlei channelings op deze site - enkele uitzonderingen daargelaten - maar al mijn tijd en inspanningen gaan richten op het aanreiken van Gnosis, in die hapklare brokjes, die ik zelf heb mogen ervaren en nu ‘’Licht geactiveerd’’ met me meedraag in mijn microcosmos.

Als afsluiting van dit Lichtvenster volgt nu niveau 7 van de inwijdingsfasen van de ziel, met al haar reflecties op onze lichaamsvoertuigen.

Niveau 7.

 • Het hartchakra opent zich meer en meer, te voelen door bubbelen en broddelen in het hartcentrum, druk op de borst, tot zelfs pijn, en emotionele gevoelens en oprispingen van allerlei aard. We worden ‘’echter’’ in allerlei gevoelens. We willen alleen maar onszelf zijn. We laten blokkades en oude patronen los. Het is een tijd van grote emotionele uitzuivering en grote gevoeligheid, terwijl we trachten onszelf te bevrijden van allerlei emotionele bagage.
 • We voelen ons meer afgestemd met ieder moment, voelen ons erg aanwezig in het NU en meer vloeiend in het leven staan. Dikwijls eindigen oude relaties of veranderen deze snel, wanneer mensen diep in hun eigen gevoelens beginnen te graven en deze recht beginnen te doen. Er is simpelweg geen ruimte meer voor ontkenning op wat voor niveau dan ook. We beginnen emotionele bindingen met anderen te verliezen.
 • Pijnen in de borst (angina) worden meer gebruikelijk zodra het hart zijn energievelden begint te openen.
 • (Ademhalingstechnieken kunnen behulpzaam zijn bij het openen van de hartchakra).
 • In deze periode lossen angsten op wanneer de energievelden van alle lichamen door het hart opnieuw worden afgestemd op het goddelijk Koninkrijk en zodra deze zijn afgestemd valt angst helemaal weg.
 • Druk op het voorhoofd of de achterzijde van het hoofd is aanwezig gedurende het openen van de hypofyse en epifyse, omdat zij door hun opengaan meer licht opnemen. Wanneer deze klieren volledig open en geactiveerd zijn en functioneel zijn op het hoogste niveau, houden veroudering en dood op te bestaan.
 • Als de Pijnappelklier volledig geopend is ervaren we meer dimensionaliteit en lijkt de dualiteit af te nemen naar de mate waarin we het achter ons laten.
 • Er zijn dagen dat we ons verbonden en blij voelen en weer andere dagen verkeren we weer in angst en zijn we weer gevangen in overlevingssituaties.
 • Velen willen ‘’ ascenderen’’ en de planeet verlaten en we voelen de zeer reële mogelijkheid van ascensie door onze verdiepende verbinding met de goddelijke geest.
 • Wanneer we leren onze blijheid te volgen, willen we ‘’de planeet redden‘’ en willen we dat iedereen zijn/haar blijdschap volgt. Dit duurt totdat we ons weer verder zullen hebben ontwikkeld en ons realiseren dat het zo niet werkt.
 • Dit zijn allemaal fasen van vooruitgang en geven onze perceptie van verandering weer. In dit stadium is het natuurlijk volgen van een dieet misschien gewenst, want je zult het gevoel hebben minder te willen eten, lichter en meer levend voedsel. Velen zijn op weg naar deze fase gestopt met vlees eten, suiker te gebruiken en  alcohol te nuttigen, omdat zij het effect van deze substanties heel sterk als negatief ervaren op de trillingsvelden van de lichamen.

Tot zover weer heel wat stof om te overpeinzen, tot je te nemen of van je af te zetten.

In de eenheid van de goddelijk, collectieve ziel, graag tot het volgende Lichtvenster.

anne helena
Centrum De Centrale Zon 
augustus 2011