Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 8 2011, vierde vervolg

De fasen van Inwijding, deel 2

Ik ben deze website ooit begonnen om bij te dragen in het uit de wereld helpen van alle wilde verhalen die rondgaan omtrent het jaar 2012, het jaar waarop de oude Maya kalender afloopt en waarin we een geheel nieuwe cyclus van bewustzijn ingaan, een cyclus van eenheidsbewustzijn. Een bewustzijn van één zijn met elkaar als mensheid onderling, ongeacht ras, maatschappelijke status, landsaard, geloof en religie en één zijn met alle bewustzijn in de werelden achter de sluiers die de meesten van ons nu nog niet kunnen waarnemen, maar waarvan wel meer en meer ons bewustzijn komt binnensijpelen. We beseffen meer en meer dat we alle oude systemen en normen en waarden zullen moeten loslaten om de Nieuwe Aarde te verwerven en gelukkig helpen alle gebeurtenissen die zich momenteel in de wereld voordoen ons hierbij. Ook zullen we moeten erkennen dat wij hier op planeet Aarde niet het enige leven in dit zonnestelsel zijn, maar dat op alle planeten, zowel in dit universum als in het gehele omniversum, leven voorkomt. 

 

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 

Als we het reilen en zeilen in de wereld van vandaag bekijken dan zouden we er moedeloos van kunnen worden, zoveel wantoestanden en excessen doen zich voor. Maar als je dan beseft dat alles toch volgens Goddelijk Plan verloopt en dat de onderste steen boven zal moeten komen, zodat planeet Aarde zich uit volledig kan uitzuiveren van alle duisternis aan hebzucht en emotionele en mentale ballast waarmee wij haar belast hebben. Daardoor kan zij van ‘’de duistere planeet’’ - zo zij nu vaak wordt genoemd - weer terugkeren tot ‘’de Licht/Parel van dit zonnestelsel’’ zoals zij ooit werd genoemd en dat kan niet snel en hard genoeg gaan.
Dan geef je je hele ziel en zaligheid om mens en wereld in dit proces zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door mee te werken in het aanreiken van zoveel mogelijk kennis omtrent deze tijd, want moeder Aarde zal moeten helen en genezen en met haar de gehele mensheid en....... ware genezing kan niet bestaan zonder juist inzicht.

Ware en permanente heling is een innerlijke spirituele heling, samen met het preventieve medicijn om goed op de hoogte te zijn van wat er in deze tijd allemaal aan de hand is. De gedachtewereld van de mens is namelijk het enige beschikbare instrument waarmee het Goddelijk Plan zich op Aarde kan manifesteren in juiste dienstbaarheid. Dienstbaarheid is Liefde in actie en valt onder de Hoogste Goddelijke wet: De Wet van Liefde.

Wij allemaal hebben geweten waarom we juist in deze tijd hier op planeet Aarde wilden incarneren en leven, al zijn velen het helaas vergeten door volledig in status en materie gevangen te zijn geraakt.
Hier zou en zal de grote gebeurtenis plaatsvinden, de grote éénwording van Geest en stof, echter alleen mogelijk voor degenen die zich hierop hebben voorbereid.
De toenemende druk aan kosmische energie om het Goddelijk Plan te laten slagen neemt nu met de dag toe en we worden in toenemende mate geconfronteerd met financiële, religieuze en sociaal/maatschappelijke organisaties en structuren die niet meer werken en enorme scheuren beginnen te vertonen.

Het proces van desintegratie van alle ongewenste oude systemen die niet passen binnen het eenheidsbewustzijn van de Nieuwe Wereld is nu volop en in een razend snel tempo gaande, evenals in de fysieke, emotionele en mentale lichamen van de mensen die zich niet  hebben willen voorbereiden en aanpassen aan het bewustzijn van de Nieuwe Tijd.

We beginnen langzamerhand het punt te naderen van de scheiding der zielen, waarover ook veel wilde verhalen de ronde doen.

**Er bestaan vele legenden over ‘Het Laatste Oordeel’, het moment waarop er over de bestemming van de mensheid wordt beslist. In al die legenden ligt weliswaar een belangrijke kern van waarheid, maar de waarheid zelf werd in het verleden door de grillige fantasie van bepaalde religieuze mensen totaal verdraaid. Het simpele en logische feit van karmische reiniging en inlossing werd verwrongen tot een raar idee van ‘eeuwige verdoemenis’, terwijl het gewoon een deel is van het volmaakte Goddelijk Plan dat kosmische krachten er voor zorgen dat cycli, ideologieën, maatschappijen en beschavingen eindigen als de tijd daar rijp voor is. Dit gebeurt om ruimte te maken voor iets beters, iets dat heel geschikt zal blijken – en dus niet een beperking zal zijn – voor het ontwakende bewustzijn en het ontluikende leven.

Het Laatste Oordeel zoals we dat in de heilige geschriften vinden, is een eenvoudig te herkennen metafoor voor de onvermijdelijke scheiding der zielen. In deze scheiding worden zij, die zich onvoldoende ontwikkeld hebben om met de rest verder te kunnen, uitgesloten van de eeuwige levensstroom. Voor de komende Dag des Oordeels zal een goddelijke verordening maken, dat deze onrijpe zielen hun evolutie op een andere planeet kunnen vervolgen. Daar zullen de omstandigheden beter afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en hun ontwikkelingsniveau.

We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’ (Akasha kronieken) kunnen inzien. Dan zal blijken dat al diegenen die geen goed gebruik hebben gemaakt van de spirituele kansen die hen in vele levens zijn aangereikt, geen gelegenheid meer zullen krijgen om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel geavanceerder levensvorm gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke – maar verder eigenlijk nauwelijks in te schatten – vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen speciale clementie zijn voor al diegenen, die het niet halen. Zulke onderontwikkelde zielen hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel voldoen aan de eisen voor de komende Oogst, bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook.

Gezien de spirituele mogelijkheden van dit moment kunnen we drie groepen onderscheiden:

  1. Zij die er gedurende vele fysieke levens niet in geslaagd zijn om op dat vlak hun lessen te leren. Zij zullen de Aarde moeten verlaten. Zij zullen later in een andere fysieke wereld incarneren, zodat zij daar opnieuw hun lessen kunnen leren via de unieke ervaringen en mogelijkheden van de derde dimensie.
  2. Zij die hier genoeg hebben geleerd en de examens op de school van de fysieke dimensie met goed gevolg hebben afgelegd. Zij worden bevorderd naar de volgende klas des levens, de vierde of vijfde dimensie. Daar gaan ze verder met hogere leerstof. We moeten echter goed beseffen dat die bevordering nog geen Bevrijding of Verlichting betekent, want de ziel die is bevorderd zal ooit in de toekomst volgens de wet van karma gedwongen worden om via reïncarnatie terug te keren naar het fysieke vlak. Daar moet hij dan opnieuw proberen dat ene Doel te bereiken, waar ieder mens die nog niet verlicht is naar streeft: transfiguratie, ofwel ultieme bevrijding van de materie. (Dus ook bevrijding van de subtielere materies van de vierde en vijfde dimensies.) Daarom is bevordering naar de vierde of vijfde dimensie slechts een tijdelijke bevordering naar de ijlere sferen van bestaan. Men zou dit de ‘lagere oogst’ kunnen noemen.
  3. Zij die het Pad van Terugkeer ontdekt en bewandeld hebben en die daarom naar de zesde dimensie kunnen worden verheven, naar het Lichaam van Christus. Zij zullen de Totale Bevrijding bereiken. Het betekent Bevrijding van alle lagere gevallen werelden en de Terugkeer naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de ware Oogst, en dit was ook waar alle Avatars in de hele geschiedenis van de mens op doelden. **

 

Op het internet trof ik een hele mooie gelijkenis aan van hemel en hel die volledig van toepassing is op het verlangde eenheidsbewustzijn van de Nieuwe Tijd en die ik heel graag wil delen.

De gelijkenis van hemel en hel

Er was eens een devote priester die verlangde om zowel de hemel als de hel te zien, en God verhoorde zijn gebed.

De priester stond ineens voor een deur waar verder niets op stond. Hij beefde toen hij zag dat de deur zich opende en toegang bood tot een grote ruimte waar alles klaar stond voor een feestmaal. Er stond een tafel, en midden op die tafel stond een grote schaal met warm eten. De heerlijke geur van al dat eten maakte dat hij trek kreeg.

Er zaten gasten rond de tafel met grote lepels in hun handen, maar toch gilden ze van de honger in dat verschrikkelijk oord. Ze probeerden zich te voeden, maar dat lukte niet. Ze vervloekten God, want de lepels die God hen gegeven had waren zo lang dat ze er hun gezicht niet mee konden bereiken, dus konden ze het voedsel er niet mee in hun mond stoppen. Daardoor verhongerden ze, terwijl de volle schaal met heerlijk eten in hun midden stond. De priester wist dat deze schreeuwen de kreten van de hel waren, en toen hij dat begreep sloot de deur zich voor hem.

Hij sloot zijn ogen en bad God om hem uit dat verschrikkelijk oord weg te halen. Toen hij zijn ogen weer opende voelde hij zich wanhopig, want hij zag de deur weer voor zich, dezelfde deur waar verder niets op stond. De deur ging weer open en gaf weer zicht op dezelfde kamer. Er was niets veranderd, en hij wilde het uitschreeuwen van afschuw. Daar was weer dezelfde tafel, en midden op die tafel stond weer dezelfde schaal met warm eten. Er omheen zaten weer dezelfde mensen, en zij hadden weer dezelfde lange lepels.

Maar het gillen was opgehouden, en al het schreeuwen en vloeken had plaats gemaakt voor zegeningen. Er was niets veranderd, maar toch was alles anders, want met dezelfde lange lepels reikten ze naar elkaars mond en voedden zij elkaar, en ze dankten God.

Toen de priester de zegeningen had gehoord, sloot de deur. Hij viel op zijn knieën, en ook hij zegende God die hem de aard van de hemel en de hel had laten zien, en ook de kloof – niet breder dan een haar – die hen van elkaar scheidde.

Anoniem

Wat is het toch eenvoudig te bereiken, de Hemel op Aarde........... heel simpel door dienstbaar te zijn aan elkaar voor het hoogste welzijn van alles en iedereen.
Daarmee de hoogste Goddelijke Wet van Liefde nalevend en in de praktijk brengend. Dan gaat het pad van inwijding ook minder moeizaam, zonder al te grote inspanningen en beproevingen om de lessen te leren.

Niveau 5.

  • Het mentale lichaam besluit zich tot de geest te keren, dromen veranderen en kunnen meer “verlicht” zijn, je krijgt gevoelens van een déja vu. Gedachteprocessen worden non lineair. De mens wordt heen en weer geslingerd tussen weten en twijfel.
  • We worden ons gewaar van het gewoonte gedrag in ons denken en onze gedragingen en richten ons op dé/programmering en re/programmering om de “ik” te worden die we willen zijn en niet langer meer de ‘ik’ die we dachten te zijn vanuit onze interacties met ouders, gelijken en de maatschappij.
  • Veranderingen lijken duurzaam te zijn en we beginnen bewust vanuit ons hart betrokken te zijn in plaats van te oordelen vanuit geconditioneerde reacties.

Niveau 6.

  • We trekken anderen aan voor wederzijdse ondersteuning en stimulatie tot groei. We vragen ons af wat werkelijk is, onze mentale processen en hoe we ons identificeren met anderen en onszelf veranderen in een snel tempo.
  • Her-evaluatie kan ongemakkelijk zijn, maar we voelen dat het gedaan moet worden. We beschouwen onze relaties, banen, huiselijke omgeving, leefstijl. Het is tijd om los te laten en verder te gaan.
  • We veranderen van vrienden, alles lijkt in een staat van versnelling te zijn, maar we voelen ons lichter, sneller, op een bepaalde manier vrijer. In deze fase bedraagt het Lichtpercentage in ons wezen 33%. We hebben het gevoel dat we onze innerlijke zintuigen openen en helderzien, helderhoren etcetera schijnt ons normaal en natuurlijk toe.

De zinnen in de diverse niveaus zijn weliswaar kort en beknopt en totaal nietszeggend voor degenen die de processen niet aan den lijve hebben ervaren, maar de enorm diepe processen die ermee gepaard gaan komen voor een diepere schouwer toch wel naar voren. Zeker als je de processen zelf bent doorgegaan of nog doorgaat weet je wat een enorme veranderingen het in je leven gebracht heeft en wat een opofferingen het van je gevraagd heeft.
Van hoeveel en hoe velen je afscheid hebt moeten nemen en ook stomweg aan de kant bent gezet, omdat de energieën onmogelijk meer met elkaar overweg konden.

Energie kan alleen van hoog naar laag gaan en nooit anders om, dus zit je verstrikt in een of meerdere relaties die niet langer met je hogere trilling matchen, dan kun je goed leeg lopen in die relatie (s) en op den duur zelfs te moe raken om nog uit je bed uit te komen. Dus pas goed op jezelf en doe voldoende kennis op omtrent de universele of goddelijke wetten, zodat je begrijpt wat er gaande is en de diverse valkuilen kunt omzeilen.

Een hele fijne tijd vol Platina Licht toegewenst en graag tot het volgende Lichtvenster.

anne helena
Centrum De Centrale Zon
juli 2011