Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 6 2011, zesde vervolg

De Zeven Heilige Weken.

The Forcefield of the Sacred Fire 
of Children of the Sun
 

Inmiddels hebben we de Zonnewende van 21 juni om precies 19.16 uur achter de rug en wat voor een Zonnewende.

Aartsengel Metatron sprak er via zijn kanaal James Tyberonn als volgt over:

-     Meesters, de Kristallijnen Energieën van Ascensie zijn in een krachtige vrije val tijdens deze Zonnewende en het geschenk ervan voor ieder van jullie is om er kracht en heling uit te kunnen halen. We zijn ons bewust van de intensiteit van deze krachtige periode van het Grote Kardinale kruis en de drievoudige eclips. Dus raden wij jullie met klem aan je te wenden tot het heilige Licht van deze Zonnewende voor je persoonlijke individuele bekrachtiging en voor de bekrachtiging van de massa.
-     Geliefde mensen, mediteer alstublieft in groepsverband of zelfstandig op 21 juni, want tijdens deze Zonnewende zal zich een zeer buitengewone Poort van Kristallijnen Energie openen, die golven van goddelijk verbindend Licht zal schenken. In samenhang met deze Poort zal er een fontein van energie zijn, die ieder van jullie de mogelijkheid zal bieden tot een krachtige her/oplading en daarnaast de kans jullie bewustzijn tot het punt van verlichting uit te breiden teneinde de manifestatie van je dromen en je hoogste potentieel werkelijkheid te zien worden, gedurende de rest van 2011, dit fenomenaal, krachtige jaar van verschuiving.
-     Opname van deze energie in de Aura en de Mer-Ka-Na gebeurt middels installatie/inwijding wat zich zal voordoen tijdens meditatie die is overgegaan tot het Theta/stadium, gedurende het maximum van de 24 uren van het Zonnewende Kardinale Kruis. Dit geeft een rechtstreekse verbinding met het Eenheidsbewustzijn, Goddelijke Eenheid, alsmede afstemming op het Hogere Zelf  in de aanstaande 12e golf van Ascensie.

En dat hebben we geweten.
We waren op de avond van Zonnewende bijeen in een groep van tien zeer standvastige beoefenaars van de Alfa/Theta meditatie in combinatie met de heilige ademhalingstechnieken zoals die zijn doorgegeven door aartsengel Michael en bij maar liefst acht van de tien aanwezigen ontstak tijdens de groepsmeditatie een enorm fel Licht in het hoofd en door het hele lichaam en kwam de Kundalinistroom volledig op gang.

Wat een gelukzaligheid, onvoorstelbaar en we wisten donders goed dat het niet alleen voor ons persoonlijk was bestemd maar voor het hele collectief van de mensheid. Vooraf aan dergelijke meditaties verbinden we ons dan ook altijd met het centraal atoom van het collectieve bewustzijn van de mensheid.
Prachtig, Prachtig, Prachtig.
In alle jaren dat ik groepsmeditaties begeleid heb ik dit nog nooit meegemaakt.
Wel persoonlijk, maar in groepsverband nog nooit zo heftig en zo stralend.

De rest van de avond hebben we doorgebracht met het doornemen van kennis omtrent de nieuwe Galactische Stralen van deze tijd en de twaalf stadia van ascensie, zodat ook deze kennis is ingelegd in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Niet alleen voor wat alle stralende en gelukzalige punten betreft, maar ook inzake alle moeilijkheden die het gaan van deze weg oproept en alle valkuilen die op het Pad van Ascensie kunnen opdoemen, met name de breekpunten van terugtrekken en afhaken.

Ronduit een meer dan fantastische avond en de zo overduidelijke ontlading van de  Nieuwe Energie voor de Nieuwe Aarde beschouw ik als een heilige belofte, dat er zich ongetwijfeld nog vele van deze prachtige momenten zullen gaan voordoen.

Ik zou graag willen weten wie er allemaal zo´n mooie ervaring hebben kunnen genieten tijdens de periode van de Zonnewende.
Alsjeblieft laat het me weten via info@annehelena.com.

Vanuit deze diep kosmische, liefdevolle verwachting ga ik dan nu maar over tot de omschrijving van de kwaliteiten en krachten van de verlichte Meesters, die we specifiek op de afzonderlijke dagen van de volgende week kunnen aanroepen om ons verder te helpen en ons bij te staan op het Pad van Verlichting.

 Met dank aan:
De Radiant Rose Academy voor het schema van de Zeven Heilige Weken.

 

Zaterdag 25 juni 2011; dag 38.  Geliefde Jezus Emanuel
Als Avatar van het Vissen Tijdperk was Jezus van Nazareth de levende belichaming van de Uitdrukking van de Christus op Aarde.
Hij transformeerde zich tot Zijn Christus Zelf door de volledige activering van de Drievoudige Vlam van Liefde, Wijsheid en Macht, de Drie/Eenheid van Vader, Kind en Heilige Moeder/ Geest.
Zijn wonderbaarlijke incarnatie zet de Goddelijke Impuls van dit kosmische moment in de tijd in beweging, waarin alle mensen de bevoegdheid hebben hun eigen Christus Zelf te ervaren door middel van een volledige zelfverwerkelijking als Goddelijke Liefde.
De geliefde Verlichte Meester Jezus drukte zich uit: “IK BEN de Opgestane en het Leven”  door zijn onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de Mensheid en aan het Goddelijk Plan.
Samen met Kuthumi dient Jezus in de functie van Wereld Leraar en brengt de kwaliteiten van liefde, heling en verlichting.
Hij leert ons hoe zijn voorbeeld te volgen en hoe de levende incarnatie  van de Goddelijke IK BEN te worden.

Zondag 26 juni 2011; dag 39.  Geliefde Melchizedek
Lord Melchizedek is onze Universele Logos en heeft de leiding over de Orde van Melchizedek, die alles en iedereen omvat, die God dient vanuit zuivere Goddelijke Richtlijnen.
Ieder deeltje levenskracht energie dat dit hele universum tot stand brengt wordt door zijn bewustzijn belicht.
Hij brengt op al het evoluerende leven de wetenschap van alchemie over en legt een dieper verbindingspunt met de energieën van het Heilige Vuur van het grotere Universum.
Door de universele heilige vlammen van vuur van de energie van Melchizedek kun je je afstemmen op het bestaan van je volledige meerdimensionale bewustzijn hier op Aarde.
Zijn goud/witte genade brengt nieuwe goddelijke scheppingen tot volledige goddelijke uitdrukking.
We mogen Lord Melchizedek aanroepen voor vrijheid en om ons te helpen iedere willekeurige, emotionele lading binnen ons cellulaire geheugen te neutraliseren. 

Maandag 27 juni 2011; dag 40.  De Geliefde Godin van Licht
De Geliefde Godin van Licht, ook wel Amerissis genoemd, omvat overeenkomstig haar naam ‘’Godin van Licht’’, de kwaliteit van Licht.
Amerissis stelt: “Jij bent Licht. IK BEN Licht, De gehele Aarde zal Licht zijn – want wij zullen Licht brengen naar alle duisternis, Licht in iedere Miscreatie”.
Zij werkt samen met de Koningin van Licht en de Godin van Zuiverheid.
De drie-eenheid van deze Godinnen zal hun Licht door-  en van je doen uitstralen wanneer je hen daarom vraagt en hun bevel of eenvoudige mantra uitspreekt: “Laat er Licht zijn”.

Dinsdag 28 juni 2011; dag 41.  Geliefde Almachtige Victorie en Justina
De Geliefde Almachtige Victorie is een Kosmisch Wezen dat ook gekend wordt als de “grote meester van Venus”. Zijn toewijding aan de Vlam van Victorie heeft hem de leiding over deze Vlam gegeven over het hele onmetelijke bereik van de Kosmos.
De almachtige Victorie en zijn complement Justina verlossen ons van bewustzijn dat ons van bevrijding en overwinning afhoudt.
Door onze aanroepen ondersteunen zij ons in het verankeren van Goddelijke Vastberadenheid en Volharding, opdat de volledige impuls tot overwinning zich zal kunnen manifesteren op ieder terrein van ons leven.
Roep de Almachtige Victorie en Justina en hun legioenen van engelen van overwinning aan, voor het Licht van God Dat Nooit Faalt en voor het succes van overwinning om ieder obstakel in je leven te overwinnen.

Woensdag 29 juni 2011; dag 42.  De Geliefde Godin van Muziek
De Godin van Muziek brengt de Goddelijke Kwaliteiten van schoonheid, harmonie, geluk en spirituele aansluiting in onze levens.
Als je hart zich uitzet dankzij muzikale harmonie, is de liefde van leven in en van jou uit werkzaam en draagt een enorme uitwerking van zegening en heling met zich mee.
De Godin van Muziek brengt ook Harmonie die tot verhoogde spirituele acceleratie voert.
Harmonie is de bron van eeuwigdurend leven en de allesoverheersende eigenschap die we moeten vergaren voor onze ascensie.
Roep de Godin van de Muziek van de Hogere Sferen aan om je te omringen en om harmonie, grotere schoonheid en creatieve groei te brengen door de trillingsessentie van muzikale inspanningen.

Donderdag 30 juni 2011; dag 43.  De Geliefde Zeven Almachtige Elohim
De Elohim zijn “bouwers van vorm” door het focussen van Goddelijk Bewustzijn doorheen en vanuit de Zeven Stralen.
Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de fysieke scheppingen van de dingen op Aarde door middel van transformatie van energie tot stof.
De krachten van de elementen dienen direct onder de Elohim.
De Elohim scheppen en de elementen verzorgen en beschermen deze scheppingen binnen de vier elementen van vuur, lucht, water en aarde.
Een kleine vlam van ieder van hun levensstromen is verankerd in het voorhoofd van iedere individuele belichaming op Aarde.
Deze staat bekend als de Zevenvoudige Vlam en is via het intellect ondersteunend werkzaam om de nodige balans in stand te houden en het Goddelijk Plan in de uiterlijke wereld te vervullen.
Als je de heilige klank Elohim aanheft, trek je hun enorme kracht aan en zorg je ervoor dat het neer transformeert voor gebruik op het fysieke niveau.

Vrijdag 1 juli 2011; dag 44.  Geliefde Moeder Maria
Moeder Maria is een wonderschone en krachtige verlichte Meester van grote liefde, wijsheid en compassie.
In haar rol als de Moeder van Jezus de Christus is zij bij uitstek de uitdrukking van het Moederschap van God.
In de vroege dagen van Atlantis is zij ook als Hoge Priesteres belichaamd geweest in de Tempel van de Waarheid, waar zij de leiding had over Emerald Groene Vlam, terwijl zij de helende kunsten, de heilige wetenschap, het onbevlekte concept en de disciplines bestudeerde, die vereist zijn om het Goddelijke Bewustzijn te verhogen.
Als Goddelijk Complement van Aartsengel Rafael, blijft Moeder Maria de Aarde dienen vanuit de Emerald Groene Straal van heling, waarheid en wetenschap.
Als Moeder van de Wereld beschermt zij vrouwen en kinderen en bemiddelt zij in het verstrekken van heling op alle niveaus.
Haar muzikale sleutelnoot is het Ave Maria.

En zo kunnen we weer een prachtige week creëren op het hoogtepunt van deze unieke tijd van ‘’geestverschuiving’’ .
1 juli a.s. zal er weer een gedeeltelijke Zonsverduistering plaatsvinden, die de drievoudige eclips van deze maand zal afronden.

Wat een tijd, wat een tijd, we bewegen ons tijdens al deze bijzondere gebeurtenissen voort op de hoogste golven van kosmisch, goddelijke Bewustzijn.
Allemaal, niemand uitgezonderd, de codes ontvangend voor de creatie van de Nieuwe Aarde.
Schitterende, magnifieke nieuwe Codes die het bewustzijn vrijgeven voor de creatie van Goddelijke Eenheid, Goddelijke Gelukzaligheid en Goddelijke Potentie.

En ja, daar kunnen we soms bekaf van zijn, gedesoriënteerd en de meest vreemde klachten door ondervinden.
Maar als we ons in vol vertrouwen, enkel en alleen richten op de Goddelijke Stroom die deze grote  ‘’Geestverhuizing’’ begeleidt en tot stand brengt, en daarnaast tegemoet komen aan de noden van onze fysieke tempel, die via haar zintuigen deze noden zo duidelijk aangeeft, en voor de rest de boel maar gewoon de boel laten, dan gaan we zo soepel en zo gracieus mogelijk mee in de flow van deze tijd, en hebben we met heel wat minder problemen te kampen in het transformatieproces van de Nieuwe Energie.

Een fantastische, miraculeuze en meest gelukzalige week toegewenst en graag tot de volgende keer.

anne helena
Resort de Eese
juni 2011