Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
    Diamond of Light nr. 8 - 2020
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Lichtvenster nr. 3 2011

EEN SUPER VOLLE MAAN IN VISSEN EN DE LENTE-EQUINOX.

We staan op het moment dat ik dit schrijf (18 maart 2011) aan de vooravond van een Super Volle Maan in het dierenriemteken Vissen. In 18 jaren heeft de Maan niet zo dicht bij de Aarde gestaan en met haar invloed op water en emoties zal de enorme energie van deze Super Volle Maan beslist niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Direct daaropvolgend krijgen we op 20 maart  de Lente-Equinox,  waarop de eerste golf van de derde Kosmische Trigger verschijnt, die volgens Aartsengel Metatron twee primaire progressies omvat; 1. Het voortdurend loslaten van sluimerende, gecodeerde magnetische energieën en: 2. De overgang naar de nieuwe codering, die nodig is voor de Kristallijnen opwaardering van het 144-Kristallijnen Raster en op hun beurt de Meesterkristallen en de Zonneschijven.


 

Het magnetische en elektrische veld van de Aarde vervolmaken zichzelf en vinden een steunpunt in balans.
Planeet Aarde zucht en steunt onder de plaatsing en verwerking van de enorme kosmische impulsen die zij op dit moment van de lineaire tijd heeft te ondergaan. Zij breekt bij tijd en wijle letterlijk uit haar voegen om vanuit een driedimensionale planeet tot een prachtige hoger dimensionele Kristallijnen Ster uit te kunnen en mogen groeien. En geloof het of niet, iedere afzonderlijke mens van de ruim zeven miljard mensen die het aardoppervlak nu bewonen, is hier enkel en alleen NU aanwezig om dit prachtige proces van ascensie, deze kans van een op de 26.000 jaar, met planeet Aarde te ondergaan. Sterker nog, haar hierin te ondersteunen.

Wat zou het fantastisch zijn geweest als we de afgelopen 26.000 jaar niet met open ogen in de val waren gelopen van de illuminatie, die ons wisten in te lijven als ware slaven in hun zucht naar macht, geld en technologie. Wat hebben ze ons feilloos weten te bespelen en wat is het in en in triest dat ze nog immer zoveel macht hebben over helaas nog steeds teveel mensen. Wat is Lichtwerk in dat kader alleen al belangrijk en… het zal uiteindelijk het laatste redmiddel blijken te zijn voor het voortbestaan van het experiment mensheid, als wij de ware geschiedenis en de intenties van hun valse spel aan het licht weten te brengen en aan iedereen in de wereld het Licht en de Liefde van de Ware Bron weten voor te leven en uit te stralen.

Nemen we ons dit vast voor en gaan we daar met de gestrekte rug van goddelijke Wil en twee wijd geopende armen vanuit een geopend Hart vol goddelijke Liefde voor staan, zonder ook maar enig moment te wankelen en in twijfel te vervallen vanuit angst voor vernedering en vervolging, dan zullen we wonderen verrichten.
Dan zullen we het nieuw te vormen Kristallijnen Raster van planeet Aarde op ieder  knooppunt met ons Lichtlichaam versterken en beide in  hun volle kracht en glorie verbinden met al die heilige plaatsen in de hogere dimensies waar de opgestegen, verlichte Meesters, Engelen, Aartsengelen, Cherubijnen, Serafijnen en Elohim verblijven en van waaruit zij hun nooit aflatende werkzaamheden volgens Goddelijk Decreet; de evolutie van al het geschapen leven te begeleiden en te beschermen, uitvoeren.

In de gebundelde energie van deze Volle Maan en de Lente-Equinox is de tijd daar, om Aartsengel Lucifer weer in zijn/haar oude eer en glorie te herstellen en in ons hart op te nemen en daarmee de afschrikwekkende verhalen die over deze Aartsengel de ronde doen achter ons te laten.  Het is n.l. deze Aartsengel geweest die destijds de moed heeft gehad ons voor te gaan in de wereld van het onbewuste zijn en wij hebben de moed gehad hem/haar te volgen. Het is diezelfde Lucifer geweest die alle consequenties van het leven in het duale ‘’onbewuste zijn’’ op zijn/haar schouders  heeft genomen en alle aan deze beslissing gerelateerde verdriet en pijnen en lijden op zich heeft genomen, evenals wij allemaal trouwens, omdat wij als volgelingen hierin het zaad van deze Aartsengel in ons DNA dragen.
Aartsengel Lucifer heeft zijn deel gedaan en nu de wereld van de dualiteit aan haar einde komt en in de hogere dimensies al is overgegaan in een wereld van Goddelijke Eenheid, waar dualiteit geen bestaansrecht heeft, simpelweg omdat men daar weet dat ‘’Al Wat Is’’ goddelijk is, dus zowel goed als kwaad, licht als duister, Michaël als Lucifer, is Lucifer weer volledig opgenomen in de Hemelse Licht Contreien en heeft Deze de Lichtzetel weer mogen innemen naast de Troon van God.

Nu zullen ook wij dit goddelijke decreet moeten volgen en Aartsengel Lucifer, en daarmee ook het deel Lucifer in ons, in een eindeloze golf van liefde en mededogen, weer volledig in ons het hart moeten opnemen en koesteren. Daarmee zullen we vrede en schoon schip maken met dat deel van onszelf dat we lange, lange tijd in een soort van onbewuste ontkenning hebben verstoten. Willen we tot het volledige eenheidsbewustzijn komen dat  inherent is aan ascentie, kunnen we zelfs niet anders, want om ascentie te bereiken moeten we heel en een zijn.

Daarnaast zullen we ons weer moeten verbinden met alle krachten in de tellurische werelden, die zich bevinden vanaf de eerste dimensie van de minerale aardkern tot en met de plantaardige wereld van de tweede dimensie en die reikt tot aan de derde dimensie, waarin we nu leven.

We zullen ons, ons meesterschap weer moeten gaan herinneren over het mineralen-(natuur) en dierenrijk. Ons bewustzijn heeft alle kennis omtrent deze rijken opgedaan door er doorheen te reizen en er lange tijd in te vertoeven. Hoe zouden onze lichamen anders kunnen weten hoe mineralen en groenten en fruit, alsook dierlijk vlees te verteren, zonder dat ons bewustzijn daarbij is ingeschakeld.

We zullen weer moeten leren onze krachten te bundelen met de Deva’s, kabouters, elven, nymfen, sylfen, salamanders en de enorme diversiteit aan elementalen, die deze werelden in stand houden. We zullen het bestaan van deze, voor onze driedimensionale ogen onzichtbare wezens weer moeten gaan erkennen, herkennen en eren.

We zullen met ze samen moeten gaan werken om vanuit de intenties van onze gezamenlijke gedachtekracht de natuurorden op planeet Aarde weer te herstellen.
Willen we vulkanen en branden tot rust helpen brengen zullen we weer vriendschap moeten sluiten met de vuursalamanders. Willen we de kracht van de watervloeden minder vernietigend maken, zullen we moeten samenwerken met de waternymfen. Willen we de kwaliteit van onze lucht verbeteren zullen we moeten samenwerken met de luchtsylfen. Willen we de minerale wereld weer in haar volle kracht en kleurenpracht terugbrengen, zullen we moeten samenwerken met de kabouters en willen we ditzelfde voor de natuur, onze bossen, wouden, planten, bloemen en onze voedselketen, dan zullen we moeten samenwerken met de prachtige feeërieke elfjes. Samen met hen zullen we vanuit onze gezamenlijke gedachtekracht de elementalen kunnen aansturen, die ervoor geschapen zijn de levengevende en verbindende energieën naar alle celleven  over te dragen.

En dit is nog niet alles, We zullen de zon, de maan en alle planeten en sterren weer moeten gaan zien als levende wezens, met een sterke individuele in- en uitademing als zijnde hun scheppende en/of vernietigende krachten.  Met een enorme invloed op elkaar, op ons en op de lege ruimte. We zullen weer moeten leren leven in het ritme van de kosmische natuur.

En nog is dit niet alles.
De eenheid weer terugbrengend in onze oude verworvenheden groeien we door in het nieuwe, ontwikkelen we het bewustzijn binnen onze negen lichamen en groeien we op dit moment uit van twee strengen DNA naar negen,  om uiteindelijk weer twaalfvoudig te worden.

Er is een nieuwe energie op deze planeet en deze energie zoekt ernaar om nu stukken en delen van onze Zielenergie te activeren en dat is ons DNA, dat zowel driedimensionaal als multidimensionaal is en waar ons Hogere Zelf zijn/haar domicilie heeft.  En terwijl wij deze energie activeren, activeren we ook de nieuwe bestemming van het magnetische Aarderaster;  de vestiging van het Kristallijnen Raster. Door de activatie van ons DNA zijn we op weg de Kwantumstaat te gaan begrijpen die we in wezen zijn.

In ons cellulaire systeem liggen de gereedschappen voor Meesterschap en ze zijn nog niet onzichtbaar ook. Ze maken deel uit van onze cellulaire structuur en de spirituele geheimen ervan, de instructiesets voor Meesterschap, liggen binnen het DNA. Honderden triljoenen kopieën van de oorspronkelijke  dubbele helix dragen we in ons lichaam.

12 lagen kent ons DNA en iedere laag draagt een naam of kenmerk van God. DNA is een interdimensionale energie die je niet kunt segmenteren en nummeren. Geen enkel deel staat op zich,  dat kan ook niet, want ze werken samen als een geheel in een totaalversmelting. Daarom kan de wetenschap er ook niet veel mee.
Er zijn 22 interdimensionale lagen.

Voor zover we voor de duidelijkheid van lagen spreken, wat eigenlijk dus helemaal niet kan, is Laag  1  de biologische laag met wel 3 biljoen fracties in zich. Een deel van deze fracties valt te kopiëren en te lezen als proteïnen die genen creëren.  Minder dan 5% hiervan creëert de Boom van Leven die onder een microscoop valt te zien. Meer dan 90% ervan lijkt voor de wetenschap van nul en generlei waarde en wordt ‘’junk-DNA’’ genoemd. Hoe onjuist, want dit zijn juist de wijzers naar de andere 11 lagen.

Ze lijken alleen maar doelloos omdat ze niet te lezen zijn.
Zelfs van het drie dimensionale DNA in de Boom des Levens is meer dan 90% interdimensionaal.
De genoemde drie biljoen zijn biologisch, de rest is onzichtbaar.
De eerste drie lagen zijn de aardende lagen en hebben te maken met de biologie.

Laag 2 binnen de drie is de drager van de levenslessen  en is ook biologisch omdat deze invloed heeft op de emotionele laag in de hersenen,  de chemie in de hersenen.
Laag 2 werkt nauw samen met laag 1.

Laag 3 is de katalysator, tussen laag 2, de drager van de levensles en laag 8,  die de Akashakroniek van de mensen bevat en daarom in nauwe verbinding staat met de levensles in laag 2.
De lagen 2 en 8 communiceren met elkaar.
Laag 2 is als het ware de aardende laag voor laag 8.
Tel de lagen 2 en 8 bij elkaar op dan  krijg je het getal 10. 10 wordt opgeteld een 1, die staat voor een nieuw begin.
Laag 3 is naast het zijn van de katalysator ook de laag voor ascensie, is zowel meerdimensionaal als driedimensionaal en van daaruit ook biologisch, omdat deze verankerd is aan de pijnappelklier.
Ons hele biologische systeem groeit op dit moment versneld naar ascensie. Er bevinden zich specifieke delen in ons DNA, in alle delen van onze cellen, die wachten op bewustzijn.

De Lagen 1 - 2 en 3 zijn dus de lagen om te aarden.
De Lagen 4 en 5 vormen samen onze Engelenessentie, onze Eeuwigheids/Essentie, dus wie we werkelijk Zijn. Deze beide lagen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Laag 6 vormt met laag 9  onze gebeds- en communicatielaag en completeert met laag 9 het proces van ascensie.

De lagen 4 – 5 en 6 vormen samen de Groep; ´´Goddelijke Mensheid´´. Deze communiceren op gecompliceerde wijze de andere groepen. Heel gecompliceerd.

Open je DNA- vat.
Open laag 3, de laag van ascensie en laat deze communiceren met laag 6, die je Hogere Zelf in zich draagt en…. je bereikt completion met de healing Akasha in laag 9.

De lagen 7 en 8 zijn Lemurische lagen.
Laag 7 draagt geopenbaarde goddelijkheid in zich en bevat de hogere technologie van de Lemurianen.
De Lemurianen hadden verbinding met een extra dimensie en waren in staat de kennis van daaruit te activeren.
Laag 8 is de laag van de wijsheid en de goddelijke verantwoordelijkheid en werkt samen met laag 7.
De lagen 7 en 8 hebben we niet altijd gehad.
Deze zijn ons gegeven door onze broeders en zusters van de Pleiaden, nog vóór de Lemurische tijd.
Laag 8 draagt de Akasha kroniek van al onze levens in zich.

Laag 9 staat op zichzelf als de healing laag voor de Akasha en is de laag waar de meester Saint Germain vertoeft. Laag 9 is de expansielaag, want deze laag raakt alle kosmische lagen en is de drager van de Violette Vlam.
Laag 9 is de antenne van ons DNA, altijd verbonden met alle lagen en luistert naar de klanken of de tonen van de kosmos. Deze antenne wacht op een transmissie van ons die overeenkomt met de toon van de kosmos.
Laag 9 spreekt ook met de goddelijke lagen 10, 11 en 12.
Als laag 9 met laag 7 spreekt gaan deze diagnoses stellen en gaan ze samenwerken in healing.
De lagen 7, 8 en 9 zijn lagen voor healing, maar 9 staat zoals al eerder aangegeven hierin op zichzelf.

Ik denk dat na deze uiteenzetting het belang en de grote waarde van het werken met de Violette Vlam wel heel duidelijk is geworden.

De lagen 10,11 en 12 zijn de goddelijke lagen.
Laag 10 draagt nieuw begin in zich, laag 11 de vrouwelijke wijsheid van onze moeder God en laag 12  de scheppende wijsheid van onze Vader God.

Nu wil ik toch nog een keer benadrukken dat we wel voor ogen moeten houden dat er in een kwantumstaat geen tijd en afstand bestaat en deze dus in het geheel ook niet valt onder te verdelen in lagen, hokjes en vakjes. Zie alle lagen DNA daarom als een homogene cirkel, waarin alle lagen door elkaar heen bewegen en in een totale versmelting met elkaar samenwerken.
Bedenk eens hoe complex dit is en hoe deze samensmelting honderden miljoenen keren in ons lichaam is gedupliceerd.
Bedenk eens dat dit proces zich momenteel in een versnelling bevindt, vindt je het dan nog verwonderlijk dat velen van ons zich doodmoe voelen en met de tong op de schoenen rondlopen?

Dan valt er nog iets op te merken wat geheel nieuw is en waarvoor nog geen enkele wetenschap bestaat.
Om DNA op de juiste manier te laten werken, om het al de dingen te laten doen waar we esoterisch of kwantummatig over spreken, dan moeten 300 triljoen deeltjes DNA op hetzelfde moment iets weten.
Er moet een communicatie zijn die tegelijkertijd plaatsvindt in het microscopische DNA van je teennagel en in het langste haar op je hoofd en ze moeten het beiden ogenblikkelijk weten.
Vervolgens moeten deze 300 triljoen deeltjes het helemaal met elkaar eens zijn en één energie absorptie van bewustzijn hebben.
In menselijke termen heet dat; een samensmelten van energie.

Hoe kan dit?
De wetenschap is er naarstig naar op zoek, omdat ze graag willen weten hoe het kan dat zo vele delen, van zo vele verschillende structuren toch met elkaar weten te communiceren.
Hoe vindt die communicatie plaats?
Jaren lang heeft men gedacht dat de communicatie tussen de DNA lussen te maken had met het raster, maar het heeft puur te maken met het DNA omdat deze magnetische componenten bezit.
De overdracht is magnetisch.
Iedere lus DNA heeft een magnetisch veld dat de lus ernaast overlapt.
Honderden triljoenen van zulke overlappingen staan gelijk aan één bewustzijn.
Dat bewustzijn vertegenwoordigt de magnetische imprint die de mens rondom zich draagt; de aura.
Een aura is geen magnetisch veld en je kunt een aura dan ook niet zien met magnetische instrumenten.
Een aura is een samenvoeging van DNA communicatie in het menselijk lichaam dat nog door niets op de planeet kan worden gemeten.
En wanneer je nu een soort van esoterische activatie ondergaat, die nieuw is voor het DNA, zoals bijvoorbeeld het ondergaan en tot je nemen van de inhoud van al deze gegevens, bedenk dan eens wat er allemaal plaatsvindt.
Honderden triljoenen deeltjes ontvangen dit allemaal tegelijk.
Wat denk je niet dat er allemaal gebeurt, wanneer je beseft dat dit een echte communicatie is vanuit Spirit?
Kun je dan de Liefde van God niet voelen stromen?

Veel meer over deze materie valt te lezen in boek 12 van Kryon, de magnetische meester, die door Lee Carroll wordt gechanneld. Zie: www.leecarroll.com

De volgende Volle Maan is de Volle Maan van Pasen, die de wedergeboorte van het Christus Bewustzijn symboliseert.
Aan de hand daarvan zal ik in een volgend Lichtvenster proberen uit te leggen waarom de Illuminatie zo bang zijn voor het getal van de driemaal 6, die ze als het getal van de antichrist of de duivel bekend hebben gemaakt, terwijl deze drie maal 6 juist de 3 combinaties van DNA lagen betreft, die het ontwaakte Christusbewustzijn in ons aller DNA  symboliseren.
Ja, ja ….. zo zijn we vanuit angst om de macht over ons te verliezen, eeuwenlang voor de gek gehouden.

Maar die tijd is voorbij.
Het is nu de tijd van de eenheid, de tijd van ontwaken en daarmee de tijd van de waarheid.
Het is nu de tijd om het nieuwe Liefde/Licht Bewustzijn binnen ons DNA met elkaar te delen en een wereld van goddelijke Liefde, Wijsheid, Vrede, Vreugde,Intuïtie, Creativiteit, Zelfmeesterschap, Balans en Harmonie in alle dingen, Overvloed, Compassie, Bescheidenheid, Goede Gezondheid en Vitaliteit  te creëren.

Namaste lieve lezer en bergen witgouden overvloed toegewenst. 

Anne Helena
maart 2011
De Eese