Home
  Praktijk Light in Action
  Diamonds of Light
  Contact
•   Meditatie lente equinox 2021
  Meditatie Lente Equinox door AnneJelena
 
•   Diamond of Light nr. 01 - 2021
  Vaccinatie het wondermiddel??? Geef mij maar vertrouwen in God!!! door AnneJelena
 
•   Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
 
 
 
Actueel
Meditatie voor 21-12-2020 en voor de tijd daarna, door AnneJelena
zondag 20 december 2020 -

MEDITATIE 21-12-2020 en voor de tijd daarna

KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ´TSEBAYOTH
KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ´TSEBAYOTH
KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ´TSEBAYOTH
EHYEH ASHER EHYEH

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer, God van alle Engelenscharen!
´IK BEN´ Die ´IK BEN´!

(3 maal achter elkaar herhalen en vervolgens 3 minuten in de stilte van je innerlijke Bron laten indalen.)

*IK BEN* Eén met mijn *IK BEN* Aanwezigheid en *IK BEN* Eén met de *IK BEN* Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op deze wereld. Wat ik in deze meditatie in de eerste persoonsvorm via mijn IK BEN Aanwezigheid vraag en visualiseer voor mezelf, vraag en visualiseer ik ook voor hen, voor zover dat overeenkomt met hun persoonlijke goddelijke Plan en staat van Evolutie.

In verbinding met en namens mijn *IK BEN* Aanwezigheid roep ik vanuit het Universele Bewustzijn, de volgende geïndividualiseerde Intelligenties aan;

De Zonnelogoï:
EL en Ella van de Grote, Grote, Centrale Zon
Alohae en Aloha van de Grote Centrale Zon
Alpha en Omega van de Centrale Zon
Helios en Vesta van de Fysieke Zon

Vervolgens roep ik aan; Vader/Moeder God, de 12 grote en scheppende Bouwers; de Elohim en Eloah, de 12 Aartsengelen en Archaï samen met al hun dienende Engelenlegioenen, alle verlichte Meesters en hun Wederhelften, alle Chohans, alle Godinnen, de grote Natuurwezens die de leiding dragen over de Elementen en hun dienaren en bouwers;, de Deva’s en de elementalen, daarnaast roep ik de krachtige Goden en Dragons aan van alle bergketens op aarde, alsook de persoonlijke Gidsen en Beschermengelen van alle mensen op aarde, door de goddelijke werelden ooit aangesteld om ons te begeleiden
Ik roep de Kracht aan van alle kleurstralen en tonen in de kleine scheppingseenheden van de vormen; de cellen, de atomen, ionen, elektronen, protonen, neutronen en alle bij hen behorende nog kleinere deeltjes van substantie.

Geliefde Wezens van Licht, geliefd Hemels Genootschap, zo vormen wij een Grootse Eenheid tezamen, om de wonderbaarlijke en krachtige Lichtstralen van dit moment te kunnen leiden, begeleiden en verankeren in en rondom planeet aarde en alle leven in, op, en rondom haar, op dit grootse moment in de tijd, waarin wij definitief de overstap maken tot in de 6e Gouden Eeuw van het Aquarius Tijdperk

De Vader is in mij en IK BEN in de Vader,
De Vader is volmaakt en zo ook maakt Hij mij
(3x)

(een paar minuten stilte voor de innerlijke precipitatie
van dit goddelijke gebeuren)

Geliefde Vader/Moeder God, geliefd Hemels Genootschap, ik weet dat voorafgaand aan deze grootse gebeurtenis, de Goddelijke Bron Zijn/Haar Goddelijke Energie heeft uitgebreid tot in de 16e , 17e en 18e Goddelijke Domein Velden, die zich, nadat dit proces was voltooid, op hun beurt verbonden hebben met de 6e, 7e en 8e dimensies, om in die Goddelijke Domein Velden de grote transformaties en zuiveringen te kunnen doorvoeren en te volbrengen, die nodig waren om deze grote overstap tot in de 6e Gouden Eeuw mogelijk te maken voor alle leven in dit Universum.
Hoe groots, miraculeus en meerdimensionaal is deze unieke gebeurtenis in de tijd.

De planeten Saturnus en Jupiter hebben zich de afgelopen dagen energetisch met elkaar verbonden. Saturnus de Wachter op de Drempel, die ons tijden lang heeft vastgezet en als een soort van deeltjesversneller alle oude delen, dogma’s en aannames die nog in ons leefden, onder hoge druk heeft opgeschud en losgeschud om deze te kunnen herkennen en uit te werken, zodat we ze achter ons konden laten, en die ons met pittige levenslessen heeft klaargestoomd voor deze grote overstap.
En dan Jupiter, de planeet van Blijheid en Vrijheid, van Geloof, hoop en Vertrouwen, en met voldoende energie in zich van de avonturier, om ons in de nieuwe bevrijding bij te staan en te ondersteunen in het volgen van ons Zielenplan.
Beiden de Ster van Bethlehem vormend, net zoals deze 2000 jaar geleden aan het firmament stond om de richting aan te geven naar de pas geboren Joshua.

Het is het Licht van Thuis, dat ons ontroert, emotioneert, een gevoel van heimwee geeft, maar ons voornamelijk vervult van Vreugde en Geluk. Het Licht van Thuis dat ons hart doet overstromen van Liefde en Vrede, en ons weer compleet maakt en ons volmaakt doet voelen, zoals ooit….lang voorheen.

Deze Ster van Bethlehem kondigt wederom geboorte van de Christus aan, maar deze keer als een wedergeboorte, als een Indaling van het Christus Bewustzijn in iedere man, vrouw en kind.

Geliefde Vader/Moeder God, geliefd Hemels Genootschap, dat vraagt van ons om in staat te zijn, de toenemende frequentiestijgingen, die door de Hoge Raden van Licht vanuit de 17e Dimensie op planeet aarde en ons als mensheid worden ontladen om het Raster van Christus Bewustzijn te activeren, te kunnen dragen, verankeren en vasthouden.
Dat is nogal wat en daarom vraag ik U Allen, om U rondom ons heen te scharen en ons in dit grootse proces te ondersteunen en te begeleiden.

Via mijn IK BEN Aanwezigheid roep ik de Kracht en de Macht aan van het Violette Vuur, bestuurd, werkzaam gemaakt en behouden door de verlichte Meester Saint Germain, Oromasis, Lady Quan Shi Yin en vele andere Lichtwezens, om de aarde
atmosfeer, de planeet aarde zelf en de lichamen van de mensheid te reinigen en te zuiveren van al hetgeen dat niet van goddelijke aard is. Blaas, blaas, blaas met Goddelijke Kracht dit Violette Vuur rechtstreeks vanuit het Hart en de Liefde van onze Schepper, door alle samenstellende deeltjes van deze levensvormen heen, en transformeer, transmuteer en consumeer daarbinnen al hetgeen deze zuivering nodig heeft…….

Via mijn IK BEN Aanwezigheid roep ik de Kracht en de Macht aan van de Kristallijnen Witte Vlam van Zuivering vanuit de Goddelijke Sferen, om alle schaduw energieën van onenigheid op te lossen en te verwijderen, die de elektronen verstoppen en bedekken van mijn fysieke, etherische, emotionele en mentale lichamen, van die van de mensheid en die van moeder aarde. Ik geef de opdracht dat deze schaduwen in dit Eeuwige NU van het Christus Bewustzijn worden verwijderd…….

 

Via mijn IK BEN Aanwezigheid roep ik de Goddelijke Kracht en de Macht aan van het beschermende en zuiverende Vuur van de Blauwe Vlam van de Christus, en daarnaast het doorklievende Blauwe Bliksemlicht van de Christus, om alles in de aarde atmosfeer met dit Bliksemlicht te doorklieven wat niet heilzaam is voor de mensheid. Ongezonde straling vanuit satellieten en zendmasten, ongezonde chemische stoffen vanuit chemtrails en uitstootgassen van auto’s en fabrieken, breek alles af met het Blauw Bliksemende Licht en laat vervolgens het zuiverende Witte Licht en het Violette Licht hun transformerende, transmuterende en consumerende Krachten hierop los laten en deze schaduwkrachten etherialiseren en terugvoeren naar de Zon van Helios en Vesta, waar zij omgepoold kunnen worden tot in Gods Eeuwige Liefdes Substantie…….

Via mijn IK BEN Aanwezigheid roep ik de Kracht en de Macht aan van de Elektronische Witte Vuur Substantie van de meest zuivere Kosmische Christus Liefde, om alle vrijgekomen elektronen in de uitgezuiverde lichamen te vullen met haar Kracht, deze te doen uitgroeien en uitgroeien en uitgroeien, totdat zij volledig gevuld en vervuld zijn met dit Allerhoogste Licht van Kosmische Christus Liefde, en zo de lichamen gereed hebben gemaakt om de Wederkomst van de Christus te ontvangen en te gaan ervaren. Maar niet voordat ik Aartsengel Michael, de machtige Elohim Hercules, de machtige Elohim Cyclopia, machtige Victory, de Meester Jezus, de geliefde Meesters K-17 en Saint Germain gevraagd heb, hun Legioenen van de Blauwe Vlam van de Christus en de Violette Vlam, als een Beschermende Kracht rondom en doorheen onze lichamen, die van de aarde en van de aarde atmosfeer te leggen en te weven,

waarop nu het moment is gekomen om……..

Mijn Innerlijke Kind, het Onbevlekte Concept van Vader/Moeder God, het zuivere Christus Bewustzijn in mij op te roepen, om op dit moment in de tijd op te staan en weer geboren te worden, om als een Goddelijke Magneet alle twaalf Scheppingsstralen, met al hun twaalf kleuren en tussenkleuren en al hun goddelijke eigenschappen, naar mij toe te trekken en in mij te activeren, zodat ik deze vanaf dit moment in de tijd kan uitstralen en werkzaam kan laten zijn in mijzelf en alle leven om mij heen.

Geliefd Innerlijk Kind, geliefd Onbevlekt Concept van Vader/Moeder God, Geliefd Christus Bewustzijn in mij, ik spreek de intentie uit, om me vanaf dit moment iedere seconde, van iedere minuut, van ieder uur, 24/7, bewust van Je te zijn en mijn kleine ego volledig over te geven aan Jouw Innerlijke Leiding.

Maak het Saffier Blauwe Licht van Wil, Verlichte Waarheid en Volmaaktheid werkzaam in mij…….

Maak het Zon Gele Licht van Verlichting, Wijsheid, Standvastigheid en Christus Bewustzijn werkzaam in mij…….

Maak het Kristallijn Roze Licht van Eerbied voor alle leven en Transfigurerende Goddelijke Liefde werkzaam in mij…….

Maak het Witte Vuur Licht van Zuiverheid, Hoop, Herstel, Wederopstanding, Ascensie en het Onbevlekte Concept werkzaam in mij…….

Maak het Emerald Groene Licht van Verlichte Waarheid, Heling, Innerlijke Visie en Inwijding werkzaam in mij…….

Maak het Robijn Gouden Licht van Genade, Heling, Devotie, Vrede en de Manifestatie van de Christus werkzaam in mij…….

Maak het Violette Vuur Licht van Genade, Compassie, Vergeving, Bevrijding, Rechtvaardigheid, Vrijheid, Overwinning en Oneindige, Goddelijke Volmaaktheid werkzaam in mij…….

Maak het Aquamarijnen Licht van Helderheid, Goddelijke Waarneming en Begrip werkzaam in mij…….

Maak het Magenta Licht van Harmonie, Balans, Zekerheid en Gods Vertrouwen werkzaam in mij…….

Maak het Gouden Licht van Eeuwige Vrede, Welvaart en Overvloed werkzaam in mij………

Maak het Perziken Licht van Goddelijk Doel, Enthousiasme en Vreugde werkzaam in mij…….

En maak het Opalen Licht van Transformatie en Transfiguratie werkzaam in mij………

AUM……. EN ZO IS HET, ZO ZAL HET ZIJN, VAN NU TOT IN DE EEUWIGHEID, VOOR NU EN ALTIJD………

IK BEN DIE IK BEN………OM


(Neem 5 tot 10 minuten, zo niet langer om alles in je te integreren…….)


Geliefde Vader/Moeder God, Geliefd Voltallig Hemels Genootschap, Geliefd Innerlijk Kind, Onbevlekt Wedergeboren Christus Bewustzijn, ik dank jullie voor het mij aangereikte bewustzijn via tal van ingewikkelde en vaak moeilijke leeropdrachten, om dit moment in de tijd bewust te kunnen vieren en genieten, met al haar ongekende mogelijkheden voor de toekomst tot in de eeuwigheid.
Mijn woorden kunnen mijn innerlijke dank onmogelijk uitdrukken, maar ik spreek de oprechte intentie uit, dat mijn persoonlijke en ziele ontwikkelingen van nu af aan dat wel kunnen doen.
Alleen kan ik dat niet, slechts als de Vader/Moeder door mij heen werken met medewerking en ondersteuning van Jullie Allen. Daarom vraag ik Jullie vanuit het diepst van mijn hart om als Meerdimensionaal Bewustzijn in, doorheen en rondom mij heen werkzaam te willen zijn en blijven, dan weet ik zeker dat ik niet kan falen, ondanks ongetwijfeld de nodige fouten te zullen maken.
DANK, DANK, DANK…….vanuit mijn Hart der Harten

*IK BEN* DIE *IK BEN*

OM

Shlama Alakhoom Amakh

 

AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op:
Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61, onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden« naar alle berichten